Delno oblačno
  • -3 °C
  • Delno oblačno
Reported on:
24. Januar 2018 - 0:00

01 474 08 00

Zgodovina

Začetki družbe segajo v leto 1994, ko je bil ustanovljen Holding mesta Ljubljana.

Mesto Ljubljana je leta 1994 ustanovilo Holding mesta Ljubljana, družbo za upravljanje in gospodarjenje z javnimi podjetji. Osnovni kapital mu je zagotovilo z lastniškimi naložbami v sedmih javnih podjetjih, katerih stoodstotni lastnik je postalo z ugotovitvenim sklepom leto poprej. S tem je Mesto želelo zagotoviti gospodarno in učinkovito izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb v prestolnici.
Zakon o lokalni samoupravi je leta 1995 uveljavil preoblikovanje Mesta Ljubljane v Mestno občino Ljubljana in devet primestnih občin: Brezovico, Dobrovo - Polhov Gradec, Horjul, Dol pri Ljubljani, Ig, Medvode, Škofljica, Velike Lašče in Vodice.

Pravni nasledniki Mesta Ljubljane so marca 2001 sprejeli delitveno bilanco in junija 2001 podpisali Družbeno pogodbo o ustanovitvi Holdinga Ljubljane. Dne 27. 06. 2001 je bila družba vpisana v sodni register z novim nazivom - Holding Ljubljana, družba za upravljanje in gospodarjenje z javnimi podjetji, d.o.o.

Dne 30. 09. 2004 je skupščina družbe sprejela prečiščeno besedilo družbene pogodbe, usklajene s predhodno sprejetim Aktom o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. ter sklepe o spremembi firme in skrajšane firme družbe, o dopolnitvi naslova družbe, o uskladitvi dejavnosti družbe s standardno klasifikacijo dejavnosti ter o sprejemu prečiščenega besedila družbene pogodbe. Družba skladno z navedenim posluje s firmo JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb oz. s skrajšano firmo, ki glasi JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.

Iz JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. so leta 2007 izstopila tri javna podjetja, katerih edina družbenica je Mestna občina Ljubljana, in ki dejavnosti gospodarskih javnih služb izvajajo le na območju Mestne občine Ljubljana: Žale Javno podjetje, d.o.o., PARKIRIŠČA Javno podjetje d.o.o. in JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKE TRŽNICE d.o.o..

Leta 2009 so v okviru 1. faze reorganizacije na JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. prešle pravne službe in javna naročila povezanih javnih podjetij, tem pa so se v 2. fazi reorganizacije, 1. aprila 2010, pridružile še finančno-računovodske in kadrovske službe ter službe za informatiko javnih podjetij v skupini.

Z vstopom Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o. v lastniško strukturo TERMOELEKTRARNE TOPLARNE LJUBLJANA, d.o.o., so 01. 01. 2012 na JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. prešle tudi finančno-računovodska in kadrovska služba ter služba za informatiko TERMOELEKTRARNE TOPLARNE LJUBLJANA, d.o.o..