Info za uporabnike

Za odgovorno prihodnost

Z odlično popotnico v odgovorno prihodnost

V Javnem holdingu Ljubljana in povezanih javnih podjetjih (Energetika Ljubljana, JP Voka Snaga in LPP) si s kakovostnim izvajanjem storitev 24 ur na dan, 365 dni na leto prizadevamo, da je življenje v Ljubljani kakovostno, prijetno in udobno. Z izvajanjem storitev se vsakodnevno vključujemo v vsakdan 150.000  gospodinjstev v Ljubljani in okolici.

S sledenjem poslovnim in strateškim ciljem s področja razvoja dejavnosti, infrastrukture ter poslovanja, predvsem pa ob upoštevanju zahtev sodobnega časa, ki podjetjem nalagajo tudi odgovornost do družbenega in naravnega okolja, dosegamo odlične poslovne rezultate, predvsem pa sooblikujemo okolje prihodnosti ter k aktivnemu soustvarjanju spodbujamo tudi uporabnike. Poslovni rezultati so plod dobrega in usklajenega dela več kot 2.500 sodelavk in sodelavcev, ter tesnega sodelovanja z lokalnimi skupnostmi in uporabniki, ki so z izvajanjem naših storitev v veliki meri zadovoljni. Dokaz za visoko zadovoljstvo z izvajanjem storitev javnih podjetij so tudi rezultati javnomnenjske raziskave, kjer anketiranci na vprašanje, kako uspešno smo se z razmerami med epidemijo spopadali pri izvajanju storitev, odgovarjajo z visoko oceno, in sicer na lestvici od 1 do 5 so to področje ocenili s povprečno oceno 3,84.

V nadaljevanju predstavljamo nekaj pomembnejših podatkov in kazalcev poslovanja Javnega podjetja JP Vodovod Kanalizacija Snaga v obdobju 2010 – 2019, kasneje pa bomo predstavili tudi podatke ostalih povezanih družb.

V družbi Voka Snaga (oziroma v nekdanjih družbah Vodovod–Kanalizacija in Snaga, ki od aprila 2019 delujeta kot enovita družba) smo v obdobju 2010-2019 izvedli oziroma še izvajamo številne projekte in aktivnosti, s katerimi aktivno prevzemamo svojo vlogo v okolju, kjer se linearni gospodarski model spreminja v krožnega in kjer je sprejemljiva le najvišja mogoča kakovost storitev.

Za nemoteno oskrbo s pitno vodo, odvajanje odpadne vode, zbiranje, obdelavo in odlaganje odpadkov ter urejanje javnih in zelenih površin v družbi Voka Snaga skrbi 881 sodelavk in sodelavcev. Svojo družbeno odgovornost izkazujemo z gospodarnim in trajnostno usmerjenim ravnanjem s komunalnimi sistemi; ravnanje z odpadno vodo in odpadki kot okoljskim bremenom pa spreminjamo v priložnosti in izzive.  

 
  LETO 2010 LETO 2019
VODOVODNI SISTEM  
Dolžina omrežja v kilometrih 1.109 1.153
Število priključkov 40.096 43.057
Število vodarn 13 21
Število hidropostaj 19 30
KANALIZACIJSKI SISTEM
Dolžina omrežja v kilometrih 1.125

1.156

(v letu 2015 se je spremenila metoda izračuna dolžine omrežja. Iz statističnih podatkov so od takrat naprej izločeni cevovodi, ki niso javni in so opredeljeni kot interna kanalizacijska mreža)

Število priključkov 26.716 29.211
Število čistilnih naprav 12 19
RAVNANJE Z ODPADKI  
Skupaj zbrani odpadki v tonah 174.406

151.286

(na območju enajstih občin. Manjše količine zbranih odpadkov so napredek, saj si vsi skupaj prizadevamo, da bi nastalo čim manj odpadkov)

Delež ločeno zbranih odpadkov v % 24,7 68,7
Število ekootokov 2.513 3.398
Odloženi komunalni odpadki v tonah 110.702

11.650

(količina odloženih odpadkov se je bistveno zmanjšala zaradi obdelave mešanih odpadkov v RCERO Ljubljana, pri čemer gre za ostanek odpadkov iz kar 57 občin oziroma povedano drugače: danes odložimo približno 5% odpadkov, leta 2010 je ta delež znašal 75%)

Več podatkov si lahko ogledate tukaj.

Nekaj najpomembnejših projektov in aktivnosti

Veliki kohezijski projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«

V teku je največji kohezijski projekt v tej evropski finančni perspektivi: odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja. Začetek projekta sega v leto 2011, sestavljajo ga trije veliki sklopi: nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana, izgradnja tretje faze Centralne čistilne naprave Ljubljana in dograditev kanalizacije v aglomeracijah v Mestni občini Ljubljana. Odstotek gospodinjstev, priklopljenih na kanalizacijo, smo v zadnjih desetih letih povečali iz 68 na 88 odstotkov, po zaključku velikega kohezijskega projekta pa bo na kanalizacijo priklopljenih 98 odstotkov ljubljanskih gospodinjstev. Ukinjenih bo tudi 4.500 greznic, iz katerih odpadna voda nekontrolirano prehaja v okolje. Vzporedno z dograjevanjem kanalizacije poteka tudi sočasna obnova vodovoda na tistih območjih, kjer je to potrebno zaradi dotrajanosti vodovoda ali umestitve tras predvidenih vodov.

Dovršen sistem ravnanja z odpadki in visok delež ločeno zbranih odpadkov

Z 68,7-odstotnim deležem ločeno zbranih odpadkov Ljubljana ostaja evropska prestolnica z najvišjim deležem ločeno zbranih odpadkov ter primer dobre prakse v evropskem in svetovnem merilu, pri čemer je strošek za ravnanje z odpadki med najnižjimi v državi. Med stalnimi aktivnostmi je tudi posodabljanje infrastrukture - trenutno je v širšem središču mesta vgrajenih 69 podzemnih zbiralnic odpadkov, s katerimi smo nadomestili več kot 8.500 običajnih zabojnikov – in vpeljava oziroma nadgradnja aktivnosti, ki udejanjajo načela Zero Waste in krožnega gospodarstva. Ljubljana ostaja edino glavno mesto v EU, ki je stopilo na pot k Zero Waste družbi oziroma družbi brez odpadkov.

Regijski center za ravnanje z odpadki (RCERO) Ljubljana

Pred desetletjem je delež ločeno zbranih odpadkov znašal slabih 25 odstotkov, vsi mešani komunalni odpadki pa so pristali na odlagališču Barje. Ključni obrat je bil dosežen z nadgradnjo storitev po sistemu od vrat do vrat za štiri vrste komunalnih odpadkov in izgradnjo Regijskega centra za ravnanje z odpadki (RCERO) Ljubljana, najsodobnejšega in najbolj trajnostnega objekta za predelavo odpadkov v Evropi, v katerem danes predelujemo odpadke iz 57 občin (837 tisoč prebivalcev), na odlagališče pa po obdelavi odložimo samo okoli 5 odstotkov ostanka odpadkov. V RCERO Ljubljana letno predelamo približno 140 tisoč ton mešanih komunalnih odpadkov in več kot 20 tisoč ton ločeno zbranih bioloških odpadkov, iz katerih pridobivamo kompost najvišje kakovosti. Cilji mehansko-biološke obdelave odpadkov so zmanjšanje količine odpadkov, ki pristane na odlagališču, izločanje frakcij, ki jih je moč reciklirati, in pridobivanje komposta iz bioloških odpadkov.

 

S prijavo na e- novice soglašate, da JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

\r\n\r\n

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

\r\n\r\n

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S prijavo ste seznanjeni, da JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. lahko uporablja zunanji novičarski servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku.

\r\n\r\n

Osebne podatke o posamezniku/ici bo JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

\r\n