Aktualno

Zasedala skupščina Javnega holdinga Ljubljana in Svet ustanoviteljev javnih podjetij

Ljubljana, 14. februar 2018 – Danes so se na seji skupščine sešli družbeniki Javnega holdinga Ljubljana. Seznanili so se z nerevidiranimi rezultati Javnega holdinga in družb v skupini za leto 2017. V nadaljevanju je zasedal Svet ustanoviteljev in potrdil Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb družbe JP Vodovod-Kanalizacija za leto 2018. Skupni znesek na položnici se za uporabnike storitev ne bo spremenil. Na seji so se člani seznanili še z obvestilom o zagotovitvi finančnega jamstva družbe Snaga za izvedbo ukrepov, določenih v okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje odlagališča Barje ter sprejeli posamične programe razpolaganja s stvarnim premoženjem družb Ljubljanski potniški promet, Energetike Ljubljana in JP Vodovod-Kanalizacija.

Družbeniki so se na seji skupščine Javnega holdinga Ljubljana seznanili z nerevidiranimi rezultati Javnega holdinga Ljubljana in družb v skupini Energetika Ljubljana, JP Vodovod-Kanalizacija, Snaga in Ljubljanski potniški promet za leto 2017. Matična družba Javni holding Ljubljana bo poslovno leto 2017 zaključila s pozitivnim čistim poslovnim izidom v višini 5.481 tisoč EUR. Pozitivno so v letu 2017 poslovale tudi družbe JP Vodovod-Kanalizacija (6 tisoč EUR), Energetika Ljubljana (1.400 tisoč EUR) in Ljubljanski potniški promet (116 tisoč EUR). Družba Snaga je leto 2017 zaključila z izgubo v višini 4.130 tisoč EUR.

Člani Sveta ustanoviteljev so na začetku seje obravnavali in potrdili Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode družbe JP Vodovod-Kanalizacija za leto 2018. Nove predračunske cene se po posameznih postavkah malenkost spreminjajo. Znesek storitev oskrbe s pitno vodo se nekoliko zniža, znesek storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode pa se nekoliko zviša. Skupni učinek vseh postavk na položnici je, da se za uporabnike, ki predstavljajo večino (to so uporabniki v enodružinskih hišah ter uporabniki v večstanovanjskih objektih, ki so priključeni na kanalizacijo), strošek oziroma skupni znesek na položnici ne bo spremenil. V tabeli je prikazana primerjava med mesečnimi stroški za različne uporabnike, upoštevaje reprezentativne primere uporabnikov. Vsi primeri so prikazani v EUR (brez DDV in okoljske dajatve) na stanovanjsko enoto na mesec.

  2017 2018 Razlika 2018 - 2017 Indeks 2018/2017
Strošek oskrbe za enostanovanjski objekt priključen na kanalizacijo1 21,08 21,18 0,10 100,5
Strošek oskrbe za enostanovanjski objekt z greznico ali MKČN2 13,88 14,51 0,63 104,5
Strošek oskrbe za večstanovanjski objekt  - na stanovanjsko enoto3 14,23 14,13 -0,10 99,3

1 Upoštevana poraba vode 13 m3 in streha površine 120 m2.

2 Upoštevana poraba vode 13 m3.

3 Upoštevan blok s 24 stanovanji, porabo vode 180 m3 (7,5 m3 na enoto) ter streho površine 350 m2.

 

Okoljevarstveno dovoljenje, izdano družbi Snaga za obratovanje odlagališča nenevarnih odpadkov Barje, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, določa zagotovitev finančnega jamstva za izvedbo ukrepov, določenih v okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje. Člani Sveta ustanoviteljev so se seznanili in soglašali z obvestilom družbe Snaga, da bo družba finančno jamstvo za leto 2018 v višini 13 mio EUR zagotovila v obliki bančne garancije oziroma zavarovalne police. V nadaljevanju seje so člani Sveta ustanoviteljev soglašali, da se družbi Snaga in Energetika Ljubljana v letu 2018 za potrebe uravnavanja finančne likvidnosti kratkoročno zadolžita do višine 5 mio EUR. Ob koncu seje so člani obravnavali posamični program razpolaganja s stvarnim premoženjem družbe Ljubljanski potniški promet, ki ga predstavljajo zunanje oglasne površine na avtobusih mestnega potniškega prometa.  Program razpolaganja s stvarnim (nepremičnim) premoženjem sta v obravnavo podali tudi Energetika Ljubljana in sicer za oddajo uporabnih površin v garažno poslovnem objektu na Toplarniški 19, ter JP Vodovod-Kanalizacija za oddajo jedilnice v poslovno servisnem objektu družbe na Vodovodni cesti 90. Člani Sveta ustanoviteljev so vse navedene posamične programe družb sprejeli, podali soglasje k oddaji ter pooblastili direktorje družb za izvedbo postopka javnega zbiranja ponudb in sklenitev najemne pogodbe.

Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno.  

JHL certifikati družini prijazno podjetje družbeno odgovoren delodajalec

S prijavo na e- novice soglašate, da JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

\r\n\r\n

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

\r\n\r\n

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S prijavo ste seznanjeni, da JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. lahko uporablja zunanji novičarski servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku.

\r\n\r\n

Osebne podatke o posamezniku/ici bo JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

\r\n